'git branch delete'에 해당되는 글 1건

  1. 2019.08.01 [Git] Delete git branch

[Git] Delete git branch

Git 2019. 8. 1. 15:54

Delete git remote branch

$ git push --delete origin <branch name>

Delete git local branch

$ git branch -d <branch name>
$ git branch -D <branch name>

 

반응형
Posted by 사용자 guru_k

댓글을 달아 주세요